Stone Titan Record Release Show at WHITNEY HOUSE, HARTFORD

Stone Titan Record Release Show with Elder, Iron Hand, Stone Titan, & Gowl
The Stone Titan 7″ release show.
THIS IS NOW AT THE WHITNEY HOUSE IN HARTFORD.
Stone Titan
Elder 
Iron Hand 
Gowl